سیب زمینی ساده

    سیب زمینی تازه با ادویه مخصوص

    نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید